експресбанк Моля изчакайте
Финансови резултати (на консолидирана база)
Финансови резултати
(в млн. лв.)
 2018   2017 2016 2015  2014 2013
Нетен банков
доход
278.6 264.6  243.6 219.1 197.0 169.7
Оперативни
разходи
-115.6 -110.3 -106.9 -108.4 -102.2 -90.1
Брутна оперативна
печалба
163.0 154.3  136.7   110.7 94.8 79.7
Общо печалба за годината 117.0 109.5 92.8  75.0 56.4 26.3
Финансови
съотношения
2018  2017  2016  2015 2014 2013
Възвръщаемост на капитала 14.51% 14.66%  14.09%  12.94% 10.21% 5.17%
Възвръщаемост на активите 1.66% 1.64% 1.53%   1.41% 1.28% 0.66%
Съотношение разходи/приходи 41.49% 41.69% 43.88%   49.49% 51.89% 53.07%
Собствен капитал /
Общ размер на активите
11.60% 11.31% 11.08%  10.68% 11.18% 12.86%
Капиталова адекватност от първи ред 15.57% 14.86% 14.45%  13.10% 12.78% 12.21%
Обща капиталова
адекватност
16.07% 15.39% 15.03%  13.72% 13.57% 13.31%
Активи и пасиви 
(в млн. лв)
2018  2017 2016   2015 2014 2013
Общ размер на активите 7 092  6 996  6 349 5 755 4 886 3 952
Общ размер на
собствения капитал
823  791 703   614 544 508
Депозити от клиенти 5 296  5 219  4 817 4 325 3 542 2 599
Кредити, предоставени на клиенти (вкл. по договори за фин. лизинг и факторинг) 4 755  4 400  4 087 3 743 3 424 3 047
Показатели за дейността 2018   2017  2016 2015 2014 2013
Брой клиенти
(в хил.)

-от които индивидуални клиенти (в хил.)

555                               513

529 

 

504

 519

492
 500

475
468

446
424

404
Брой банкови карти ( в хил.) 437 426   399  371 335 303
Брой служители  1 641  1 621  1 612 1 631 1 628 1 607
Индивидуален годишен отчет 2015