експресбанк Моля изчакайте

Архив Общи условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 13/11/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия за индивидуални клиенти касаят:

-           Промени в някои текстове и в  референции към членове от закона във връзка с промените в Закона за платежните системи и платежните услуги- ЗПУПС, които ще влязат в сила от 13/01/2018г.

-          Преустановяване на предоставянето на Финансови услуги от разстояние и изпълняването нa кредитни преводи от разстояние , считано от 13/01/2018г.

-          Промени в условията за предоставяне на информационни услуги от разстояние, считано от 13.01.2018г.  

-          Въвеждане на ограничението, че   малолетни лица не могат да използват BankOnWeb, а  непълнолетните- единствено групата „Информационни услуги“ на BankOnWeb.

Промените в общите условия за корпоративни клиенти касаят:

-          Промeни в някои текстове и в референции към членове от закона във връзка с промените в Закона за платежните системи и платежните услуги- ЗПУПС, които ще влязат в сила от 13/01/2018г.

-          добавяне на допълнителни телефонни номера за сключване на валутни сделки от страна на клиентите ни 

 Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила,  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

 Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 30/06/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД банкови сметки и платежни услуги за Корпоративни клиенти.

Промените в Общите условия за индивидуални клиенти касаят:

-          Прекратяване на услугата BankONPhone за всички клиенти от 01/09/2017г.

-          Промяна в сроковете за заявяване на подновяване на банкови карти и срок за получаването им ( т.Х.3 от Б. Банкови карти на платежни инструменти), считано от 01/09/2017г.

 

Промените в Общите условия за корпоративни клиенти касаят:

-          Прекратяване на начисляване на лихва по срочни депозити при предсрочно прекратяване в първия месец от откриването им, считано от 01/09/2017г.

-          Прекратяване на услугата BankONPhone за всички клиенти от 01/09/2017г.

-          Промяна в сроковете за заявяване на подновяване на банкови карти и срок за получаването им ( т.II.11 от Б. Банкови карти на платежни инструменти),считано от 01/09/2017г.

Променените условия можете да откриете на линка по-долу:

 

С уважение,

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

 Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 19/05/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД банкови сметки и платежни услуги за Kорпоративни клиенти.

Промените в общите условия касаят добавяне на текст- предизвестие за спиране на използването на КЕП като допълнително средство за идентификация в Интернет банкирането BankOnWeb (чл. VI.2, 3) и Интернет банкиране BankOnWebPro (чл. VI.2, 3) считано от 19/06/2017г.

Променените текстове на общите условия можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти 

С уважение
Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 13/04/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за Индивидуални клиенти.

Промените в общите условия за индивидуални клиенти касаят:

-          Добавянето на текстове относно депозитните продукти, които банката предлага на клиентите си ( т.II, буква Б. Депозитна сметка. Спестовна сметка от Разплащателна сметка).  

-          Добавяне на текстове относно застраховките по банкови карти (т.Ха и Х.б. от раздел Б.Банкова карта на Платежни инструменти)

-          Спиране на използването на КЕП като допълнително средство за идентификация в BankOn Web (чл. VI.2, 3) от точка В. Интернет банкиране BankOn Web) считано от 19/06/2017г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете на линка по- долу:

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

 

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

 
Водени от стремежа за постоянно подобряване на качеството на обслужването на своите клиенти, ръководството на „Сосиете Женерал Експресбанк„ АД взе решение да бъдат ревизирани текстовете на договорите за потребителски и жилищни кредити. В тази връзка бихме желали да ви уведомим, че следните условия от договорите, преценени като затрудняващи изпълнението от страна на клиента няма да бъдат приложими в отношенията на банката с нейните клиенти с потребителски/жилищни/ипотечни кредити, освен ако са индивидуално уговорени: 

1.В клаузата, свързана с усвояването на кредит, отпада задължението на кредитополучателя да заплати и възстанови на Банката всички такси, комисиони и разноски, свързани с управлението на кредита.

2.Клаузата, определяща задължение на кредитополучателя по потребителски кредит да не извършва без съгласието на Банката разпоредителни сделки с имуществото си и да не поема задължения, които могат да влошат съществено възможността на Банката да събере вземанията си по настоящия договор, отпада.

3. В клаузите, свързани с основанията за обявяване на предсрочна изискуемост:
3.1. Във всички договори за потребители отпада следното:
- при неиздължаване в срок, настъпване на предсрочна изискуемост или поискано от Банката предсрочно погасяване на други задължения, произтичащи от сключени договори за кредит между Банката  и Кредитополучателя или от други правоотношения между тях
3.1. В договорите за потребителски кредити отпада също и:
- при започване на действия по принудително изпълнение срещу Кредитополучателя от Банката или от трети лица;

4. В клаузата, свързана с последиците от обявяване на предсрочна изискуемост отпада като част от задължението на кредитополучателя сумата на дължимите на Банката такси, комисиони и разноски , свързани с управлението на кредита

5. В клаузата, свързана с последиците от обявяване на предсрочна изискуемост уточняваме, че лихвата, представляваща обезщетение за просрочие, е в размер на 6 процентни пункта (т.нар. наказателната надбавка), която се дължи отделно от договорената по всеки конкретен договор редовна лихва.

6. Клаузата, свързана с правото на Банката да събира дължимите по договора суми в различна валута от тази на кредита, не означава, че Банката има право едностранно да промени първоначално договорената му валута, а уточнява начина на изчисляване при превръщането на суми от една валута в друга с цел погасяване на дълга.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 13/02/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

В сила са и промени в договорите за издаване и ползване на дебитни и кредитни карти MasterCard, MasterCard Револвираща, VisaElectron и VPay за Индивидуални клиенти.

Промените в общите условия за индивидуални клиенти касаят:

-          промяна в размерите на лимитите за операции по посочените банкови карти, както и добавянето на самите лимити в общите условия, наместо в договорите за банкови карти, както досега (Приложение 1 към Общите условия).

-          Прекратяване на издаването и преиздаването на карти с отложен дебит MasterCarddiffereddebit (чл. I.1 от точка Б. Банкова карта на Платежни инструменти)

-          Ново задължение за клиентите, ползващи платежния инструмент BankOnWebда съхраняват електронния подпис отделно от работната станция, на която ползват банкирането (чл. VI.7 от точка В. Интернет банкиране BankOnWeb)

Промените в общите условия за корпоративни клиенти касаят:

-          въвеждане на ново задължение за клиентите, ползващи платежните инструменти BankOnWebи BankOnWebPro, за съхранение на електронния подпис за електронно банкиране отделно от работната станция на клиента (чл. VI.2 от Интернет банкиране BankOnWebи чл. VI.2 от Интернет банкиране BankOnWebPro).

-          Въвеждане на възможност за договаряне на индивидуални лимити в платежния инструмент BankOnWeb чрез отделна регистрационна форма (чл.VII.9 от Интернет банкиране BankOnWeb)

Променените текстове на общите условия и на договорите за банкови карти, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете на линка по- долу:

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД 


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти 

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти


Договори за издаване и ползване на дебитни и кредитни карти за Индивидуални Клиенти

Договор за издаване на международна дебитна карта MasterCard Classic
Договор за издаване на международна дебитна карта MasterCard Gold 
Договор за издаване на револвираща кредитна карта MasterCard Classic
Договор за издаване на револвираща кредитна карта MasterCard Gold
Договор за издаване на международна дебитна карта VisaElectron
Договор за издаване намеждународна дебитна карта V PAY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 27/01/2017г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия касаят добавяне на текст за поетапно прекратяване на индивидуалните договори за ползване на платежния инструмент SoGeCashNet (раздел Платежни инструменти, секция В)

Общите условия се прилагат за всички клиенти от 27/01/2017г.

Промененият текст на общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че от днес- 07/11/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за Индивидуални и Корпоративни клиенти.

Промените в общите условия касаят:
-          Добавяне на текстове относно изпълнение на СЕПА плащания (в секция Разплащателна сметка)
-          Добавяне на информация за сайтовете на картовите организации Виза и Мастъркард , на които е налична информация за приложимите обменни курсове при картови операции ( в секция Банкова карта на Платежни инструменти)
-          Добавяне на нова функционалност на приложението БанкОн Мобайл за плащания към трети лица, която ще е активна след 11.11.2016г.
-          Само за корпоративни клиенти: активиране на функционалността за плащане на битови сметки в приложението BankONWebPro.
Общите условия се прилагат за всички клиенти от 07/11/2016г.
Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстa на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти


С уважение
Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме ви, че от 19/09/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти. 
 
Промените в Общите условия касаят:
 
-          Въвеждане на текстове, свързани с платежната сметка за основни операции (ПСОО- т. XVIIот раздел А. Разплащателна сметка от Банкови сметки) и с услугата по прехвърляне на платежната сметка (т. XXIIот Раздел А. Разплащателна сметка от Банкови сметки) 
 
-          Преустановяване на използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) като допълнително средство за идентификация в електронното банкиране BankOnWeb (т. VI.2. на раздел В. Интернет банкиране BаnkOnWeb от секция Платежни инструменти)

Към вече сключени договори промените се прилагат от 19/09/2016г.
 
Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти
 

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 08/08/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративниклиенти.

Промените в Общите условия касаят нова функционалност на платежния инструмент BankOnWebPro, при която клиентите имат възможност да договарят с банката индивидуални валутни курсове чрез инструмента (т. III.5, 8) на Раздел Д.2 Интернет банкиране BankOnWebPro).

Общите условия се прилагат за всички клиенти от 08/08/2016г.

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстa на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 27/04/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в Общите условия касаят:

-          Прилагане на курса на банката към деня на осчетоводяване, при превалутиране на транзакции с карти, когато транзакцията е в различна валута от валутата на сметката (т. IVот раздел Б.Банкови карти от Платежни инструменти)

-          Възможност на банката да предприема допълнителни мерки и действия във връзка с режима на санкции и ембарга при изпълнение на валутни платежни операции (т. II.1- II.7 от Раздел Други уговорки).

-          Редакционна промяна относно декларирането на произхода на средства по Закона за мерките срещу изпирането на пари (т.II.8 от Други уговорки)

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 21/03/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в Общите условия касаят:

-          Преустановяване на възможността за получаване на валутен курс при обмяна на валута над 10 000 лв. директно от отдел „Финансови пазари” (т.XIX.4-XIX.9 fromCurrentaccount, Bankaccounts).

-          Прилагане на курса на банката към деня на осчетоводяване, при превалутиране на транзакции с карти, когато тарнзакцията е в различна валута от валутата на сметката (т. VI.8 от раздел Б.Банкови карти от Платежни инструменти)

-          Възможност на банката да предприема допълнителни мерки и действия във връзка с режима на санкции и ембарга при изпълнение на валутни платежни операции (т. VIIот Раздел Други уговорки).

Към вече сключени договори промените се прилагат от 21/05/2016г.

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение
Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 12/12/2015г. влизат в сила нови Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за Корпоративни клиенти ( редакция 20151212212) иОбщи условия за платежни сметки и платежни услуги за Индивидуални клиенти (редакция 20151212116).

В новата редакция на документа са включени текстове във връзка с:

-          Приложението BankOnMobile( т. III.3 от БанкОн Уеб при индивидуалните клиенти; Д.3 от Платежни инструменти при корпоративните клиенти)

-          Автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс- в раздел Други уговорки (т. III.4 за корпоративни клиенти; т. VII.7 за индивидуални клиенти)

-          Третирането на клиенти, заемащи висши държавни длъжности по реда на ЗМИП- т. VII.1 от Други уговорки при индивидуални клиенти (единствено)

-          Резервиране на суми по платежни сметки за погасяване на задължения по договори за кредит (за индивидуални клиенти)

-          Променен е и текстът за гарантиране на сметките съгласно последните промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките

Промените текстове и конкретните дати на влизане са посочени в текста на общите условия, с които можете да се запознаете на линковете по- долу:


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

Поздрави

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че са направени промени в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Новите общи условия влизат в сила на 03.06.2015 г., като за заварените клиенти срокът е 03.08.2015г.

Промените касаят:

-          Нова функционалност за безконтактни плащания по карти MasterCardPayPass

-          Промяна в прага, над който клиент може да получи индивидуално определен валутен курс при обмяна на валута- а именно над 10 000 лв.

-          Добавени са текстове, свързани с възможността банката да определя лимити при ползването на инструментите за електронно банкиране, както и да проверява правомерното използване на платежния инструмент СожекешНет.

В документа на линка по- долу можете да се запознаете с променените текстовете, както и да проследите конкретните срокове на влизане в сила на измененията за съществуващи клиенти на банката:

С уважение

екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД 

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че са направени промени в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Новите общи условия влизат в сила на 25.03.2015г, като за заварените клиенти срокът е 25/04/2015г.

Промените касаят:

-          Нова функционалност за безконтактни плащания по карти MasterCardPayPass

-          Промяна в прага, над който клиент може да получи индивидуално определен валутен курс при обмяна на валута- а именно над 10 000 лв.

-          Добавени са текстове, свързани с възможността банката да определя лимити при ползването на инструментите за електронно банкиране, както и да проверява правомерното използване на платежния инструмент СожекешНет.

В документа на линка по- долу можете да се запознаете с променените текстовете, както и да проследите конкретните срокове на влизане в сила на измененията за съществуващи клиенти на банката:

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаеми клиенти,

Уведомявам ви, че от 01.01.2015 г. са в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за Корпоративни клиенти.

В новия документ са включени текстове във връзка със спирането на Интернет банкирането SoGeCash и прекратяването на всички действащи договори за използването на тази услуга считано от 28.02.2015 г.

В раздел „Д.2. BankOnWeb Pro” е извършена промяна свързана със замяната на старата Регистрационна карта за BankOnWeb Pro (от две части), с нова, оптимизирана, едносъставна Регистрационна карта, в която отпада изискването за подпис на Оторизирания потребител.

В раздел „Други уговорки” са добавени нови текстовете свързани с прилагането на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки на САЩ (Foreign Account Tax Compliance Act - “FATCA”).

Промените са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2015 г.  

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти, поради технически причини, публикуваме отново Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Можете да ги откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

В новите документи са включени текстове, касаещи новата услуга за Автоматично плащане на комунални услуги, която банката ще започне да предлага на своите клиенти.

Направени са и малки промени по отношение на ползването на платежните инструменти BankOn Web и SogeCashNet (за корпоративни клиенти).

Промените са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти


С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01/07/2014г. в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти са внесени следните промени:

-          Поради предлагания от Банката нов продукт – Дебитна карта MasterCard PayPass са внесени промени в Секция Б. Банкови Карти и е добавено ново Приложение 1, съдържащо транзакционните лимити за тази карта;

-          От 01.07.2014 Банката прекратява издаването на нови дебитни карти Маестро. В тази връзка са внесени промени в чл.І.3 от Секция Б. Банкови Карти;

-          Поради влизането в сила на Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) и необходимостта от съобразяване с неговите разпоредби са добавени нови чл.VІІ.4, VІІ.5, VІІ.6 и VІІ.7 в Секция Други условия

Актуален текст на общите условия можете да откриете на линка по- долу.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 28/07/2014г. извършването на плащания към бюджета чрез платежния инструмент БанкОн Уеб ще изисква допълнително средство за идентификация на Клиента.

В тази връзка в Общите условия на Банката са внесени промени в:

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., В.Интернет Банкиране BankOn Webот Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

и

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., Д.1. Интернет банкиране BankON Web от Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Текстът на общите условия можете да откриете на линка по- долу.

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от пeтък, 07/03/2014, влизат в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и  платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

На линковете по-долу ще откриете новите Обши условия, в които променените текстове са съответно отбелязани.

Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни
клиенти


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от понеделник, 02/09/2013, влизат в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и  платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

Промяната в общите условия е свързана с промени в текстове, касаещи отношенията на банката и клиента при използването на платежни карти.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

“Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 17.07.2013г. влизат в сила нови Общи условия на банката за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, съгласно които се въвежда възможност за клиентите на банката да използват информационни услуги от разстояние, да извършват кредитни преводи от разстояние, както и да сключват договори за финансови услуги от разстояние.

Също така, на 17.09.2013г. в текста на oбщите условия влиза в сила промяна, чрез която вие давате съгласие да получавате поздравителни съобщения, изпратени от банката, по повод на ваши лични празници.

Вие можете да оттеглите това съгласие си по всяко време, чрез писмено изявление до Банката.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Уважаеми клиенти,

“Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 01.06.2012г. е направена промяна в договорите за издаване на дебитни и кредитни карти на корпоративни клиенти. Промяната е свързана със срока и прекратяването на договора за банкова карта.

Текстът на променените договори можете да откриете на линка по-долу.

 

 
Договор за издаване на международни дебитни карти на корпоративни клиенти
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ 
 
Уважаеми клиенти,
 
“Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 11.08.2013г. в Общите условия на банката за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти влиза в сила промяна, чрез която вие давате съгласие да получавате търговски съобщения относно банкови продукти и услуги. 
 
Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, чрез писмено изявление до Банката.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ


Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа за постоянно подобряване на качеството на обслужването на своите клиенти, ръководството на “Експресбанк” АД взе решение да бъдат ревизирани текстовете на договорите за потре