експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • За нас е важно да Ви подкрепим, ако сте засегнати от кризата с Covid-19

  В настоящия труден момент за всички, за нас е Важно да Ви подкрепим, ако имате или очаквате да имате затруднения при погасяване на кредитните Ви задължения.

  Затова Банка ДСК и Експресбанк се присъединяваме към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки (вижте повече тук) във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрания извънредно положение.

  В подкрепа на наши клиенти, засегнати от кризата с Covid-19, въвеждаме облекчаващи мерки за отсрочване и уреждане на задължения.

  Кого касаят мерките
  От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:
  - Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени договорни отоношения с Банка ДСК или Експресбанк, и удостоверяват документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение.
  - Физически или юридически лица, които към 1 март 2020 г. нямат кредитни задължения с просрочие повече от 90 дни.
  - Клиентите (физически или юридически лица) следва да изявяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от една от двете банки чрез подаване на искане за отсрочване на кредитни задължения.

  Отсрочване на кредити на физически лица

  За кредитни експозиции на физически лица се прилагат следните мерки:
  - Отсрочване на главница и лихва за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Мярката се прилага за потребителски, стокови, жилищни и ипотечни кредити.
  - Отсрочване на главница за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Дължимата за периода лихва ще се заплаща съгласно договора. Мярката се прилага за потребителски, стокови, жилищни и ипотечни кредити.
  - Минимална сума за револвиране по кредитна карта не се формира за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.
  - Отсрочване на погасяване на дължима месечна лихва по кредит - овърдрафт за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.


  Отстрочване на кредити на юридически лица

  За кредитни експозиции на юридически лица от сегмент Корпоративно банкиране и Малки и средни предприятия се прилагат следните мерки:

  - Отсрочване на главни и лихва за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно но погасителен план.
  - Отсрочване на главница за срок до 6 месеца, но не по-късно ор 31 декември 2020 г. Дължимата за периода лихва ще се заплаща съгласно договора. За периода, следващ гратисния период, се изготвя нов погасителен план.
  - Гратисен период за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г., за револвиращи кредитни линии, кредит-овърдрафт и кредитни карти.

  За клиенти от сегмент Микро предприятия се прилагат следните мерки:
  - Отсрочване на главница и лихва за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. - ще се прилага по кредити на микро предприятия - инвестиционен кредит, стандартен оборотен кредит, кредитна линия в погасителен план кредит, кредит-овърдрафт в погасителен план;

  - Гратисен период за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г., за револвиращи кредитни линии, кредит-овърдрафт и кредитни карти.

  Клиентите на Банка ДСК и Експресбанк имат възможност да договарят и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчение, различни от изброените тук.

  Докога може да кандидатствате
  Срокът за кандидатстване за облекчаване на условията по Вашите кредитни задължения е до 22 юни 2020 г.

  Как може да кандидатствате
  Като клиент на Банк ДСК - физическо лице или юридическо лице,
  имате възможност да подадете искане за разсрочване на вноските по кредитите си чрез следните канали:
  - Формата за обратна връзка във Вашето оналйн банкиране ДСК Директ;

  - Формата за обратна връзка;

  - Като се свържете с Контактния център на Банк ДСК на тел. 070010375 или *2375;

  - За бизнес клиенти: като се свържете с Вашия Мениджър връзки с клиенти/ Експрерт Микробизнес;
  - Чрез специално създадена форма за кандидатстване в оналйн банкирането на банката, закоято ще Ви информираме скоро;
  - В клоновете на банката.

  Предвид предстоящата интеграция на Експресбанк с Банка ДСК, като клиент на Експресбанк - физическо или юридическо лице, до началото на месец май 2020 г. може да подадете искане за разсрочване на вноските по кредитите си във финансовите центрове на банката, а от началото на май до 22 юни 2020 г. в описаните по-горе канала на обединената Банка ДСК.