експресбанк Моля изчакайте

Кредити за оборотни средства

Експресбанк ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната ви стопанска дейност:

  • покупка на суровини и материали
  • покупка на други краткотрайни активи
  • финансиране на текущи разходи

 
Видове кредити за оборотни средства:

Овърдрафт
Краткосрочно кредитно споразумение, по силата на което Експресбанк дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателна сметка до определен кредитен лимит.
 
Револвираща кредитна линия
Краткосрочен банков кредит, с който получавате възможност да погасявате и усвоявате средства многократно в рамките на договорения срок до размера на определен кредитен лимит.
 
Кредити за оборотни средства се отпускат за период от 12 месеца с възможност за подновяване за период до 60 мес.