експресбанк Моля изчакайте

Програма Експерт за свободни професии

Програма Експерт  е специално разработено решение в подкрепа на лицата, упражняващи свободни професии.Програма Експерт обединява 3 основни вида финансиране:
 • Стандартен кредит за професионални цели или покупка на недвижим имот
 • Кредит “Начало” за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика
 • Овърдрафт за текущи нужди

  С кредитите по програма Експерт можете да посрещнете както ежедневните нужди на Вашата професионална практика, така и да реализирате инвестиционните си планове за развитие.

Кредит за свободни професии

Предимства на кредит Експерт:

 • възможност за ползване до 50 000 лева без обезпечение за медицински професии
 • минимални формалности и бърз отговор 
 • кандидатстване без разработване на бизнес план
 • гъвкави обезпечения 
 • разнообразни суми и срокове
 • прозрачни такси за обслужване на кредита


За кого е предназначена програма Експерт:

Програма Експерт е предназначена за специалисти с професионална практика в областта на хуманната или дентална медицина, правото, проектирането, счетоводството, архитектурата и др.

Получатели на кредитите по Програма Експерт могат да бъдат физически или юридически лица:

 • със съответна професионална правоспособност: Придобита правоспособност за упражняване на дейност като лекар, зъболекар, фармацевт, адвокат, нотариус, дипломиран експерт счетоводител, архитект, проектант и др., независимо от правния статут – ЕТ, търговско дружество, кооперация или сдружение професионална практика от минимум 6 месеца за лекари и зъболекари, работещи по договор с НЗОК, и минимум 12 месеца за всички останали професии.
 • с регистрирана професионална практика
 • с годишни приходи до 1 млн. лева.


Можете да използвате кредит Експерт за:

 • закупуване на недвижим имот
 • закупуване на апаратура и оборудване
 • балансиране на месечни разходи за материали и консумативи
 • финансиране на началото на своята кариера  

Характеристики 

Програма Експерт обединява три кредита, адаптирани към вашите потребности и професионални приоритети:

 • Овърдрафт  
 • Стандартен кредит за оборотно финансиране за текущи нужди, както и покупка на оборудване и/или недвижим имот за професионални цели  
 • Кредит Начало за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика.

 • Програма Експерт - Овърдрафт

Овърдрафтът Ви осигурява допълнителен лимит към разплащателната Ви сметка за възстановяване на баланса между Вашите текущи приходи и разходи. Не се изискват разходно-оправдателни документи.

Суми

От 100 до 20 000 лв. или равностойност в евро

Срокове

максимум 12 месеца, с автоматично подновяване

 • Програма Експерт - Стандартен кредит „Експерт” 

Стандартният кредит „Експерт” ще ви осигури дългосрочно финансиране за придобиване на оборудване за професионалната ви дейност, както и за покупка на недвижим имот – кабинет, кантора, ателие и др.

Параметри на кредит Експерт

Финансиране на професионалната дейност за оборотни или инвестиционни нужди  

Покупка на недвижим имот свързан с професионалната дейност

Суми

От 1 000 до 150 000 лв. или равностойност в евро

От 5 000 лв. до 80% от стойността на имота без ДДС, потвърдена от лицензиран оценител

Срокове

 • За суми до 50 000 лв. – от 12 до 96 мес.
 • За суми над 50 000 лв. – от 12 до 120 мес.

От 12 до 180 мес.

Гратисен период -  За суми над 7 000 лв. и срок над 36 мес.

До 6 мес.

До 6 мес.

Обезпечения

 • До 50 000 лв. без обезпечение за медицински практики и нотариуси
 • За кредити над 30 000 лв. - Ипотека на недв. имот - Залог на оборудване 
 • Или комбинация от изброените

Ипотека на недв. имот, обект на кредита

Други гаранции

Встъпване в дълга на съпруг/а за ЕТ и физически лица Встъпване в дълга на двама от съдружниците в търговското дружество

 

 • Програма Експерт - Кредит Начало

Кредитът е предназначен за млади специалисти, завършили образованието си преди не повече от 3 год. или специалисти, започнали самостоятелна практика преди по-малко от 1 год.  

Суми

От 1 000 до 20 000 лв. или равностойност в евро

Срокове

От 12 до 84 месеца

Гратисен период 

До 6 месеца

Обезпечения

 • За суми до 10 000 лв. – поръчителство
 • За суми над 10 000 лв. – ипотека или залог на банков депозит