експресбанк Моля изчакайте

 

Кредити със специално предназначение

Корпоративни кредити

Проектно и структурно финансиране

Финансиране на проектни компании и кредитополучатели използващи специализирани схеми на търговско или друго нестандартно финансиране

Синдикирани кредити
 

Банката води и участва в синдикирани и клубни кредити заедно с други финансиращи институции.

 
Мостово финансиране
 

Краткосрочно и средносрочно финансиране, което се предоставя временно, до осигуряването на необходим специално определен ресурс

 
Кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви
 

 

Линии за издаване на повече от едно такова условно задължение в рамките на определен период. 

Отпускат се с цел обезпечаване на сключени за определен период от време валутни сделки - форуърди, суапове, опции за хеджиране на валутен риск, както и за лихвени суапове за хеджиране на риска от негативна промяна на лихвени нива

Съвместни финансирания с Регионален фонд за градско развитие: JESSICA

Банката съвместно с фонда предлагат финансиране при изгодни срокове и лихвени условия на проекти за подобряване на градската среда на територията на градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора. Повече информация на www.jessicafund.bg.

 
Заеми с подкрепата на Европейската инвестиционна банка
 

Лизинг
 
Чрез своето дъщерно дружество – ОТП Лизинг, Експресбанк предлага изгодни лизингови схеми за закупуване на машини, оборудване и превозни средства. www.otpleasing.bg