експресбанк Моля изчакайте

Факторинг

Пакет от финансови решения, създаден да подпомага компании, които продават стоки или услуги при условия на отложено плащане.


 
Основни предимства

 • Конкурентоспособност
  Подобряване на конкурентоспособността на Продавача и увеличаване на неговите продажби. Възможност да предложи на своите Купувачи по-изгодни търговски условия, като не излага на риск своя бизнес.
   
 • Ефективност
  Намаляване на разходите за счетоводно и административно управление на търговските вземания. Пестене на мениджърско време.
   
 • Гъвкавост
  Гъвкава форма на финансиране в сравнение с конвенционалното банково кредитиране. Генерира се от вземанията на фирмата и нараства с увеличаващия се обем продажби.
   
 • Развитие
  Източник на оборотен капитал за финансиране на фирменото развитие.
   
 • Оптимизация
  Възможност за успешно планиране и оптимизиране на паричните потоци на Продавача.
   
 • Сигурност
  Събирането на търговските вземания се извършва от финансова институция. Минимизиране на загубата от лоши вземания. Непрекъсната оценка на кредитоспособността на Купувачите в страната и чужбина.


  Факторингът предлага редица улеснения:

  • Изкупуване и управление на търговски фактури с предварително договорено отложено плащане в страната и от чужбина.
  • Професионално администриране на Вашите търговски вземания.
  • Гъвкав и атрактивен начин за финансиране на оборотни средства.
  • Събиране на търговски вземания от длъжници в страната и чужбина.
  • Възможност за покритие на кредитния риск срещу финансова неспособност на купувача да заплати стойността на получените стоки или услуги.

Как да кандидатствате?

Как да кандидатствате? Търговски представител на Експрес Факторинг ще Ви предостави списък с фирмените документи, които се изискват, както и необходимите формуляри, които трябва да се попълнят и изпратят на нашия адрес. След получаване на попълнените формуляри и приложената документация, ще разгледаме своевременно Вашето бизнес предложение и ще отговорим с оферта за факторинг услуги в съответствие с Вашите нужди и изисквания.

 

Договорна информация

Повече информация можете да получите на:
Екпрес Факторинг ЕООД
ул. „Калоян” 1, София
тел.: +359 (0)2 937 05 21, 937 06 32
factoring@expressbank.bg