експресбанк Моля изчакайте

Банкови гаранции

Банковата гаранция е неотменяемо задьлжение на банка да плати определена сума в случай на неизпьлнение на задьлжения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск. Банковата гаранция не е самостоятелна форма на плащане, каквито са акредитивът и инкасото, но често се прилага в сьчетание с тях, за да се получи по-силна обвързаност между страните по вьншнотърговските сделки.

Основни предимства:
 • Лесно достъпни
 • Разумна цена
 • Възможност за развитие на бизнеса

  За кого са предназначени Банковите Гаранции?
   
  За всички фирми, които се нуждаят от този инструмент в процеса на бизнес преговори или в съответствие с нормативните изисквания на дейността им.
   
  ОСНОВНИ ВИДОВЕ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ:
  • гаранция за плащане
  • гаранция за участие в търг
  • гаранция за добро изпълнение на договора
  • гаранция за авансово плащане
  • гаранция за кредит
  • митнически гаранции
  • авал.
   
  В зависимост от нуждите на фирмата ви Експресбанк може да ви предостави и линия от банкови гаранции.
   
  СТРАНИ ПО БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:
  • банката гарант
  • бенефициера, в полза на когото тя се издава
   
  Банкови гаранции ви дават възможност да подпомогнете търговската си дейност на достъпна цена.
Как да кандидатствате за банкова гаранция?
 
Гаранцията се издава въз основа на искане, договорено между фирмата наредител и банката издател. 
 
Фирмата наредител представя в Банката следните документи:
 • копие от външнотърговския договор
 • проформа фактура
 • образец на гаранцията и др.
 •  
Издаването на гаранцията става след разглеждане финансовото състояние на наредителя, вида и надеждността на предоставеното обезпечение, вида на ангажимента и др.