експресбанк Моля изчакайте

Попечителски услуги 

Съхранение поддържане на портфолио от финансови инструменти

 • Съхранение на всички местни търгувани финансови инструменти на регулиран и извънборсов пазар
 • Съхранение на чуждестранни финансови инструменти
 • Контрол и изчисление на Нетна Стойност на Активите на КИС, мониторинг на инвестиционните ограничения на КИС
 • Поддържане и администриране на сметки
 • Отчети и реконсилация съгласно законови изисквания и специфични потребности на клиента Пазарни новини, Пазарен справочник за промените и новостите на Българския капиталов пазар

Сетълмент

 • Местни акции
 • Чуждестранни акции
 • Местни корпоративни облигации
 • Чуждестранни корпоративни облигации
 • Местни Държавни Ценни Книжа
 • Чуждестранни Ценни Книжа
 • Дялове (акции) на КИС Права върху акции
 • Плащания по сетълмент Трансфер на финансови инструменти на извънборсов пазар 

Депозитарни услуги за Договорни фондове

 • Контрол и изчисление на Нетна Стойност на Активите
 • Пълна реконсилация на ежедневна база на парични трансфери, сетълмент на финансови инструменти и портфолио от ценни книжа
 • Мониторинг на инвестиционните ограничения

Мариела Даскалова

тел: +359 52 664 858
факс: + 359 2 9390552
E-mail: mariela.daskalova@socgen.com
            sgeb.tbo@socgen.com 


Мария Петкова

тел.: +359 52 68 62 49
E-mail: mariya.a.petrova@socgen.com


 mariela.daskalova@socgen.com
  sgeb.tbo@socgen.com
+359 52 68 62 49
Mariya.A.Petrova@socgen.com