експресбанк Моля изчакайте
Информационен бюлетин за гарантиране на влоговете
Фондът за гарантиране на влоговете в банките е създаден през януари
1999 г. Като осигурява защита на влоговете в банките и изплаща гаранти-
раните суми по тях, Фондът допринася за стабилността и доверието във
финансовата система в страната.

На популярен език в тази брошура е описана системата за гаранти-
ране на влоговете в България, като са отразени новите моменти, про-
изтичащи от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Надяваме се, че тя ще Ви помогне да разберете как са защитени не
само Вашите, но и интересите на всички вложители, за да можете да
направите своя информиран избор.

Въпроси и отговори за гарантиране на влоговете