експресбанк Моля изчакайте

Оптима Капитал

Срочните депозити Оптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец.

Бизнес депозит Оптима капитал
Срочните депозити Оптима капитал ви дават възможност да:
 • получите по-висока доходност от тази по разплащателната сметка
 • планирате и управлявате по-добре свободните парични средства на компанията
 • бъдете по-гъвкави по отношение на това как да получавате лихвите по депозита

  За кого са предназначени срочните депозити Оптима капитал?

  Срочните депозити Оптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец.

  Какво представляват срочните депозити Оптима капитал?

  Това са срочни депозити в BGN, EUR, USD, CHF и GBP. Минималната сума за откриване на депозит в лева е 500 лв., във валута – 500 EUR/USD или тяхната равностойност в друга валута. Експресбанк предлага депозити със срок един, три, шест месеца, една или две години.
Лихви
За суми, равни или по-големи от посочените по-долу, Експресбанк олихвява срочните депозити като прилага лихва плюс добавка за съответния вид срочен депозит:
 
За суми, надвишаващи посочените в таблицата, автоматично получавате надбавка съгласно текущите преференциални условия на Банката.
 
BGN EUR USD GBP CHF
50 000 25 000 25 000 50 000 100 000

Олихвяване
Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок.
 
Ползване на лихвата без прекратяване на срочния депозит Оптима Капитал
Експресбанк ви дава възможност сами да изберете как да ползвате лихвата след изтичанe срока на депозита, като заявите това при сключване на Договора за:
 • депозит с капитализация на лихвата - на падежната дата начислената лихва се добавя към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия
 • депозит с изплащане на лихвата на падежа - на падежната дата начислената лихва не се добавя към първоначално депозираната сума, а се прехвърля по посочената от вас сметка и може да бъде изтеглена по всяко време
 
Прекратяване на срочния договор
 • При настъпване на падежа - при желание от ваша страна да не подновявате договора за депозит след изтичане на падежа вие имате възможност предварително да заявите пред Банката желанието сумата и лихвата по депозита да се прехвърлят в посочена от вас сметка
 • Преди настъпване на падежа - при предсрочно прекратяване на Договора за депозит Експресбанк намалява договорената лихва съгласно условията на продукта
 
Тегленето на депозита може да се извършва лично от вас след представяне на документ за самоличност и оригиналния Договор за депозит или от упълномощено от вас лице. Разпореждането с депозита може да се извършва само в клона на банката, където е бил открит.