експресбанк Моля изчакайте
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на „Експресбанк” АД (Банката), да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани от страна на Банката по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като Банката има правото да обработва личните ми данни сама или чрез възлагане на обработващ данните.

 

2) Декларирам, че съм информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със следното:

Личните ми данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искан кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и „Експресбанк” АД и давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на сметките ми. Съгласието, дадено с тази декларация, е с цел да позволи на „Експресбанк” АД да проверява моята кредитоспособност и да удостовери моите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от Централния кредитен регистър на БНБ и съответни на него регистри на трети страни - частни и държавни, Администратори на лични данни, намиращи се извън страната.

Съгласявам се и изрично овластявам „Експресбанк” АД да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на мое име при „Експресбанк” АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на други кредитни институции и финансови институции на територията на Република България и извън нея.

 

3) Декларирам, че посочените от мен данни по-горе са верни и пълни и се задължавам незабавно да информирам Банката при настъпване на промяна в тях. За да приеме уведомлението за промяна на личните данни, Банката може да поиска да и бъдат представени допълнителни документи, доказващи промяната. Банката не носи отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване за промяна в личните данни. Банката има право да приеме като валидни последните данни, посочени и от физическото лице. Ако Банката служебно констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и носителите на информация, чрез които са установени тези промени, Банката може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла да не се съобразява с тях. Банката информира физическото лице, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД.

 

Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до Банката по реда на ЗЗЛД.

 

4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.