експресбанк Моля изчакайте
EN
Финансови резултати
Финансови резултати
(в млн. лв.)
2017 2016 2015  2014 2013  2012
Нетен банков
доход
264.6  243.6 219.1 197.0 169.7 170.0
Оперативни
разходи
-110.3 -106.9 -108.4 -102.2 -90.1 -87.8
Брутна оперативна
печалба
154.3  136.7   110.7 94.8 79.7 82.2
Нетна печалба 109.5 92.8  75.0 56.4 26.3 53.6
Финансови
съотношения
 2017  2016  2015 2014 2013 2012
Възвръщаемост на капитала 14.66%  14.09%  12.94% 10.21% 5.17% 11.09%
Възвръщаемост на
активите
1.64% 1.53%   1.41% 1.28% 0.66% 1.41%
Съотношение разходи/приходи 41.69% 43.88%   49.49% 51.89% 53.07% 51.66%
Собствен капитал /
Общ размер на активите
11.31% 11.08%  10.68% 11.18% 12.86% 12.70%
Адекватност на първичния капитал 14.86% 14.45%  13.10% 12.78% 12.21% 11.15%
Обща капиталова
адекватност
15.39% 15.03%  13.72% 13.57% 13.31% 12.49%
Активи и пасиви 
(в млн. лв)
 2017 2016   2015 2014 2013 2012
Общ размер на активите  6 996  6 349 5 755 4 886 3 952 3 807
Общ размер на
собствения капитал
 791 703   614 544 508 483
Депозити от клиенти  5 219  4 817 4 325 3 542 2 599 2 272
Кредити, предоставени на клиенти  4 400  4 087 3 743 3 424 3 047 2 954
Показатели за дейността  2017  2016 2015 2014 2013 2012
Брой клиенти
(в хил.)

-от които индивидуални клиенти (в хил.)

529 

 

504

 519

492
 500

475
468

446
424

404
398

379
Брой банкови карти ( в хил.) 426   399  371 335 303 274
Брой служители   1 621  1 612 1 631 1 628 1 607 1 555
 
Индивидуален годишен отчет 2015