експресбанк Моля изчакайте

Международни преводи

 Експерсбанк въвежда нова услуга ‘GUARANTEED OUR’ за клиенти, които нареждат валутни преводи в щ.д. с разноски  ‘OUR”, която гарантира постъпване при бенефициента на наредената от клиента пълна сума по превода. 


Как да осъществите международен превод?

За да изпратите превод във валута е необходимо да попълните нареждане за извършване на превода. С международен банков превод превеждате суми от една банкова сметка в друга, когато сметката на получателя на средствата е открита в чужбина.  Вие можете да наредите превод във валута, различна от оригиналната валута, в която е открита разплащателната ви сметка. За по-големи суми е възможно да се договори различен от обявения за деня валутен курс.

За изпълнение на превода от страна на Експресбанк ви е необходима следната информация/документи:

 • SWIFT код (BIC) на банката на получателя и/или име и адрес на банката на получателя
 • код на банката (ако има такъв) име на получателя номер на сметката на получателя или IBAN, ако банката е в държава от Европейския Съюз
 • основание за плащане
 • други документи (митническа декларация, проформа фактура, договор) - изискват се в зависимост от сумата на превода съгласно действащото валутно законодателство.


Единственото изискване, за да можете да ползвате тази услуга, е да си откриете сметка в Експресбанк.

За да получите превод от чужбина чрез Експресбанк e необходимо да предоставите на изпращача следната информация:

 • SWIFT код и/или име и адрес на на банка - наш кореспондент в съответната валута
 • SWIFT код на Експресбанк, име на клона на Експресбанк, където получателят има открита сметка
 • IBAN на получателяиме на получател


Бланки за превод 

 • Нареждане за превод в чужда валута
  (формуляр)  
 • Нареждане за превод на  Експресбанк
  (формуляр)
 • Преводно нареждане за кредитен превод към бюджета
  (формуляр)

Преводи в евро SEPA

SEPA е Единна зона за плащания в евро и обхваща страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Монако и Сан Марино. Единната зона за плащания в евро е проект по инициативата на Европейския съюз, който си поставя за цел изграждането на единен стандарт за плащания в евро.


Кой превод е SEPA превод?

 • Когато банката на наредителя и банката на бенефициента са разположени в SEPA зоната
 •  Валутата на превода е евро
 • Характеристики на SEPA превода 
 • Бенефициента се идентифицира само с номер на сметка в IBAN формат, не е необходим BIC код
 • Изпълнението е гарантирано в рамките на един работен ден след изпълнение на нарежданията;

  Таксите са споделени (shared)
  SHA - плащате само таксата на Вашата банка;
 •  Преводът не се облага с допълнителни такси на посреднически банки;
 •  Спешни SEPA преводи наредени до 12:30 ще бъдат изпълнени с вальор текущ ден. - За да направите певод Използвайте BankOn Web или мобилното ни приложение BankOn Mobile, за по-ниска такса за SEPA превод. Изберете меню “Преводи в евро SEPA” или в случай, че сте в офис на банката, маркирайте поле SEPA на бланката. За кого се отнася SEPA? Преводи в SEPA могат да извършват всички икономически субекти (физически лица, фирми, държавни органи и т.н.), намиращи се в зоната SEPA, без значение от размера им или предмета на дейност. В приложения документ ще откриете по-подробна информация, която вие и вашите клиенти е необходимо да знаете за SEPA.

Преводи в ЕИП

Преводи между страни в Европейското икономическо пространство (ЕИП), се осъществяват при по-изгодни условия от 8 декември 2017. ЕИП включва всички страни членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. При изпращане на трансфери към страна в ЕИП във всички валути, се заплащат само таксите за превод на Експресбанк, без да се начисляват допълнителни такси от банките посредници (т.е. преводите ще бъдат със Споделени такси ”SHA”). Изберете BankOn Web или мобилното ни приложение BankOn Mobile, за да се възползвате от по-ниска такса за международния Ви превод.

Нова услуга при плащания в USD

Нова услуга при плащания в USD

Експерсбанк въвежда нова услуга ‘GUARANTEED OUR’ за клиенти, които нареждат валутни преводи в щ.д. с разноски  ‘OUR”, която гарантира постъпване при бенефициента на наредената от клиента пълна сума по превода. 

При ползване на услугата ‘GUARANTEED OUR’, не се удържат допълнителни разноски от сумата на превода от страна на посреднически банки и банките на получателя. Тази услуга се прилага за всички преводи в щ.д. с наредени разноски ‘OUR’.

Независимо от това, че стандартите на SWIFT дават насоки по отношение на  възможното разпределение на разноските при клиентските преводи, съгласно настоящата специфична банкова практика на територията на САЩ  американските банки събират своите разноски от сумата на превода, независимо от първоначалните инструкции на наредителя за поемане на всички разноски.

Чрез въвеждането на услугата  "GUARANTEED OUR", Експресбанк гарантира, че насрещната страна ще получи наредената сума в пълен размер. 

Предимства на услугата "GUARANTEED OUR"

 • гарантира , че насрещната страна ще получи наредената  сума в пълен размер;

 • защитава от непредвидени претенции за плащане на разходи на други банки:няма да се налага да  плащане на  неизвестни предварително такси  за превода  в неопределено бъдеще време;

 • прозрачност на разходите по превода.


Как да наредя валутен превод в USD и да ползвам услугата ‘GUARANTEED OUR’?

 • всички плащания в USD, наредени с опция "OUR" ще се третират като
  "OUR guaranteed".

Такси за услугата GUARANTEED OUR:
Клиентът заплаща  всички разноски по превода съгласно настоящата тарифа на Експресбанк включително и такса за услугата ‘GUARANTEED OUR’, която е 25 щ.д.