експресбанк Моля изчакайте
Референтен лихвен процент - стойности и методика за изчисляване

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, приложим за договори за кредит с променлива лихва за физически лица – индивидуални клиенти на Банката, е стойността на индексa/индикатора според договорената валута на дълга, но не по-малко от 0 (нула), както следва: за кредити в лева – среден лихвен процент на срочни депозити в лева с матуритет до 1 месец в банковата система, изчислен съгласно приложените по-долу „Правила за изчисляване на РЛП в лева на „Експресбанк АД“; за кредити в евро - тримесечен EURIBOR, обявен два работни дни преди първия работен ден от всяко календарно тримесечие, който се прилага от първия ден на календарното тримесечие до деня, предхождащ първия ден на следващото календарно тримесечие включително.

-    За кредити в лева:

Референтен лихвен процент в лева (РЛП) е средният лихвен процент по салда на срочни депозити в лева на нефинансови предприятия и домакинства с матуритет от 1 ден до 1 месец съгласно лихвената статистика на Българска Народна Банка; преизчислява се ежемесечно, в последния работен ден на месеца; актуализира се единствено при разлика между новия процент и текущо активния в абсолютна стойност равна или по-голяма от 0.05%.; публикува се на интернет страницата на Банката. Информация за лихвената статистика е достъпна на сaйта на БНБ, на www.bnb.bg.

Правила за изчисляване на референтен лихвен процент (РЛП) в лева на „Експресбанк АД“

-    За кредити в евро:

Индексът EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e лихвеният процент, при който се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една първокласна  банка на друга в рамките на Еврозоната, публикуван на страница „EURIBOR=” в REUTERS. Той се обявява на интернет страницата на Европейската банкова федерация - http://www.euribor-ebf.eu/

(При промени, независещи от волята на Банката, в начина на определяне, обявяване и публикация на горепосочените индекси, те се прилагат по договорите за кредит и заместват съответно отразените по-горе характеристики.)

Референтният лихвен процент за Експресбанк влиза в сила от 21.07.2014г. за всички жилищни и ипотечни кредити на физически лица – индивидуални клиенти на Банката, сключени от тази дата.

 Промяна на лихвения процент по кредита

Само увеличаване или намаляване на  размера на референтния лихвен процент с повече от точно определена стойност (в процентни пункта), посочена в договора за кредит, спрямо размера му в деня на усвояване на кредита, както и последваща промяна на референтния лихвен процент, водеща до ново изменение с повече от размера на тази стойност, води до съответно увеличаване или намаляване на договорения годишен лихвен процент по сключен договор за кредит.

 • Стойности на референтни лихвени проценти
  Референтни лихвени проценти в сила от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.
В BGN
(не по - малко от 0)
В EUR
(не по - малко от 0)
 0.00  0.00
 • Стойности на пазарни индекси/индикатори
  Пазарни индекси в сила от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

  Среден лихвен % на депозити в лева с матуритет до 1 мес. в банковата система                                                                                                   3  М. EURIBOR EUR                                                         
   0.00

   -0.388

   
(не по - малко от 0)
(не по - малко от 0)
0.282
 
X