експресбанк Моля изчакайте
EN

Програма Експерт за свободни професии

Програма Експерт  е специално разработено решение в подкрепа на лицата, упражняващи свободни професии.Програма Експерт обединява 3 основни вида финансиране:
 • Стандартен кредит за професионални цели или покупка на недвижим имот
 • Кредит “Начало” за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика
 • Овърдрафт за текущи нужди

  С кредитите по програма Експерт можете да посрещнете както ежедневните нужди на Вашата професионална практика, така и да реализирате инвестиционните си планове за развитие.

Кредит за свободни професии

Предимства на кредит Експерт:

 • възможност за ползване до 50 000 лева без обезпечение за медицински професии
 • минимални формалности и бърз отговор 
 • кандидатстване без разработване на бизнес план
 • гъвкави обезпечения 
 • разнообразни суми и срокове
 • прозрачни такси за обслужване на кредита


За кого е предназначена програма Експерт:

Програма Експерт е предназначена за специалисти с професионална практика в областта на хуманната или дентална медицина, правото, проектирането, счетоводството, архитектурата и др.

Получатели на кредитите по Програма Експерт могат да бъдат физически или юридически лица:

 • със съответна професионална правоспособност: Придобита правоспособност за упражняване на дейност като лекар, зъболекар, фармацевт, адвокат, нотариус, дипломиран експерт счетоводител, архитект, проектант и др., независимо от правния статут – ЕТ, търговско дружество, кооперация или сдружение професионална практика от минимум 6 месеца за лекари и зъболекари, работещи по договор с НЗОК, и минимум 12 месеца за всички останали професии.
 • с регистрирана професионална практика
 • с годишни приходи до 1 млн. лева.


Можете да използвате кредит Експерт за:

 • закупуване на недвижим имот
 • закупуване на апаратура и оборудване
 • балансиране на месечни разходи за материали и консумативи
 • финансиране на началото на своята кариера  

Характеристики 

Програма Експерт обединява три кредита, адаптирани към вашите потребности и професионални приоритети:

 • Овърдрафт  
 • Стандартен кредит за оборотно финансиране за текущи нужди, както и покупка на оборудване и/или недвижим имот за професионални цели  
 • Кредит Начало за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика.

 • Програма Експерт - Овърдрафт

Овърдрафтът Ви осигурява допълнителен лимит към разплащателната Ви сметка за възстановяване на баланса между Вашите текущи приходи и разходи. Не се изискват разходно-оправдателни документи.

Суми

От 100 до 20 000 лв. или равностойност в евро

Срокове

максимум 12 месеца, с автоматично подновяване

 • Програма Експерт - Стандартен кредит „Експерт” 

Стандартният кредит „Експерт” ще ви осигури дългосрочно финансиране за придобиване на оборудване за професионалната ви дейност, както и за покупка на недвижим имот – кабинет, кантора, ателие и др.

Параметри на кредит Експерт

Финансиране на професионалната дейност за оборотни или инвестиционни нужди  

Покупка на недвижим имот свързан с професионалната дейност

Суми

От 1 000 до 150 000 лв. или равностойност в евро

От 5 000 лв. до 80% от стойността на имота без ДДС, потвърдена от лицензиран оценител

Срокове

 • За суми до 50 000 лв. – от 12 до 96 мес.
 • За суми над 50 000 лв. – от 12 до 120 мес.

От 12 до 180 мес.

Гратисен период -  За суми над 7 000 лв. и срок над 36 мес.

До 6 мес.

До 6 мес.

Обезпечения

 • До 50 000 лв. без обезпечение за медицински практики и нотариуси
 • За кредити над 30 000 лв. - Ипотека на недв. имот - Залог на оборудване 
 • Или комбинация от изброените

Ипотека на недв. имот, обект на кредита

Други гаранции

Встъпване в дълга на съпруг/а за ЕТ и физически лица Встъпване в дълга на двама от съдружниците в търговското дружество

 

 • Програма Експерт - Кредит Начало

Кредитът е предназначен за млади специалисти, завършили образованието си преди не повече от 3 год. или специалисти, започнали самостоятелна практика преди по-малко от 1 год.  

Суми

От 1 000 до 20 000 лв. или равностойност в евро

Срокове

От 12 до 84 месеца

Гратисен период 

До 6 месеца

Обезпечения

 • За суми до 10 000 лв. – поръчителство
 • За суми над 10 000 лв. – ипотека или залог на банков депозит

Експресбанк предоставя възможност за финансиране чрез „Европейска програма за микрофинансиране Прогрес”, създадена от Европейския съюз под формата на кредити до 25 000 евро за срок до 6 год. срок, предназначени за клиенти-микропредприятия с персонал под 10 души.