експресбанк Моля изчакайте

Жилищен кредит с промоционален лихвен период за първите 2 години и фиксиран лихвен процент за първите 10 години в лева 

Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години

Жилищния кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка

  Такси и условия:

  • Ипотека на недвижимия имот
  • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот

   Размер на кредита
   • Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари
 • Максимум – до 85% от пазарната стойност на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.


  Валута на кредита
  • Лева и Евро

  Срок на кредита
  • От 3 до 30 години

   Лихвен процент
   Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. EXPRESSBIR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

   Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти.

    

   Обезпечение
   • Първа по ред ипотека върху имота, който се финансира от Банката, или друг имот.
   • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитоискателя.
   • Имуществена застраховка на ипотекирания имот.

    

   Погасяване

   • Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски или с намаляващи месечни вноски
   • Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща такса съгласно тарифата на банката.

Необходими документи за кандидатстване

 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за имота, целта на кредита (нотариален акт, предварителен договор, скици, удостоверение за тежести).
 • Количествено стойностна сметка за планирани разходи за довършителни дейности, реконструкция или ремонт и др.
 • Документи относно обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести
ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ В ЛЕВА 

Вижте още

Пример за кредит 75 000 лв. за срок от 30 години

 

 • ГПР – 5.01% за лева;
 • Фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца - 2.99%
  Фиксиран лихвен процент за следващите 96 месеца - 4.49%
  Променлив лихвен процент за останалия срок на кредита -  4.49% за лева;

   - Месечна вноска за промоционален период от 24 месеца - 334.28 лв.;
   - Месечна вноска за останалия период – 396.21лв.;

 

 • Брой месечни вноски – 360 месеца;
 • Такса Одобрение – 380 лв.;
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.;
 • Такса за оценка на имот 110 лв.;
 • Държавна такса за вписване на ипотека 75лв;
 • Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за
  кредит: 6226.87 лв.;
 • Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 1417.83 лв.**;
 • Обща дължима сума – 143 776.70 лв.


**Ако отговаряте на изискванията на банката и избраният застраховател е "Групама Застраховане" ЕАД.

 1. period-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image-holder
 2. period-image

Резултат за вашия кредит

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика