експресбанк Моля изчакайте
EN
 

Информация относно събиране на лични данни от кандидати за работа в "Експресбанк"

„Експресбанк“ АД, със седалище град Варна и адрес на управление град Варна, булевард “Владислав Варненчик” № 92, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813071350 обработва лични данни на кандидатите за работа, предоставени с изпратената от тях автобиография и мотивационно писмо, за целите на подбора на служители и с оглед възможността за сключване на трудов договор.

 

Личните данни на кандидатите за работа, които са необходими на банката в процеса по подбор, за провеждане на интервю за работа, при преценка на професионалната им квалификация и умения са: имена, данни за контакт (адрес, имейл, телефон и др. ), професионален опит, образование, езикови познания, компютърни умения и друга специфична информация, посочена в обявата за работа за съответната позиция, в случаите когато това е необходимо. Тези данни са наричани по-долу „необходими лични данни“. Предоставянето на необходими лични данни е задължително, за да бъде извършена въз основа на тях преценката дали кандидатът е подходящ да заеме съответната длъжност. Обработването на необходимите лични данни за посочените по-горе цели се извършва от банката на основание отношения, предхождащи евентуално сключване на трудов договор с избраните кандидати. Ако тези данни не бъдат предоставени, банката може да не разгледа кандидатурата или съответно може да бъде възпрепятствана да се свърже с кандидата за работа. При изрично съгласие от страна на кандидата банката може да запази предоставената информация и лични данни с цел да му предложи други подходящи за него позиции, които могат да се открият в бъдеще. Срокът, за който банката ще съхранява необходимите лични данни е 3 години от получаването им.

 

Банката ще вземе предвид всяка друга информация, която кандидатът предостави и която по негова преценка е относима към представянето му с оглед евентуално заемане на позицията, за която той кандидатства, като все пак положи необходимата грижа да изтрие лични данни, различни от необходимите лични данни за кандидатите за работа. Доколкото допълнителни лични данни бъдат предоставени от кандидатите в автобиографията или мотивационното писмо и банката не може да контролира предоставянето им, то тя ще положи усилия да ги изтрие, но ако това е невъзможно, ще ги обработва при спазване на законовите изисквания и ще ги съхранява в същия срок, като необходимите лични данни – 3 години от получаването им.

 

За изпълнението на посочените цели, „Експресбанк“ АД може да предостави данните на кандидатите и на свързаните си дружества „Експрес Факторинг“ ЕООД, “ОТП Лизинг“ ЕООД, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, ЗАД “Експрес Лайф Животозастраховане“, както и на други дружества от групата на „ОТП“, включително за разглеждане на кандидатурите като е възможно някои от тях да се намират в трети страни, извън Европейския съюз, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита в тези държави.

При условията на Общия регламент за защита на личните данни (EU 2016/679), кандидатите за работа имат  право да изискват от банката достъп до личните си данни, коригиране или изтриване или ограничаване на обработването на личните им данни, както и тяхната преносимост.Кандидат, който не е одобрен за съответната позиция, но е предоставил съгласие данните му да се обработват и след приключване на подбора за съответната позиция с цел банката да се свърже с него за други подходящи позиции, има право в изрична писмена форма или по електронен път в изявление, подписано с квалифициран електронен подпис да оттегли съгласието си данните му да бъдат запазени след приключване на подбора.

 

Кандидатите за работа, които имат затруднения с обработването на предоставените личните данни на банката могат да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на банката на имейл адрес: gdpr@expressbank.bg или на адрес гр. Варна, 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 92.

 

Заявления във връзка с обработването на лични данни се приемат в писмена форма на посочения по-горе адрес, или в електронна форма, на посочения по-горе имейл, ако са подписани лично от субекта на данните. Когато заявленията са подадени в електронна форма, те трябва да се подпишат с квалифициран електронен подпис.  Заявления се приемат в същата форма и от упълномощени лица при представяне на изрично пълномощно.

 

Ако кандидатите считат, че личните им данни са обработени незаконосъобразно, те имат  право да подадат жалба в Комисията за защита на личните данни.