експресбанк Моля изчакайте
EN

Решения за хеджиране на валутен и лихвен риск

С нарастващата пазарна несигурност в наши дни, все по-важно значение придобива ефективното и успешно управление на риска, което предопределя и добрите финансови резултати на клиента. 

Нашият висококвалифициран екип от специалисти занимаващи се с управление на риска, е в състояние да предложи широк набор от продукти, с които да се хеджира както неблагоприятното влияние на лихвените нива, така и валутния риск произхождащ от движенията на международния валутен пазар.

Ние предлагаме следните финансови инструменти:

  • Форуърдни и суапови валутни контракти
  • Лихвени суапи

Тези продукти са широко използвани за: