експресбанк Моля изчакайте

Правни рамки

ОТГОВОРНОСТ

Съдържащите се на сайта материали не представляват покана или предлагане от страна на „Експресбанк”АД за предоставяне на каквито и да било услуги или продукти, в тoва число банкови услуги и продукти, предложения за покупка или продажба на финансови инструменти или каквито и да било инвестиционни продукти.

Въпреки чe при изготвянето на информацията, която се съдържа на този сайт, се полага разумна грижа, все пак тази информация не е предназначена да послужи за сключване на сделки нито със „Експресбанк”АД, нито с което и да е друго лице. „Експресбанк”АД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на тези страници , или пък с това, че някое лице се е доверило на тях. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на „Експресбанк”АД, описани в този сайт, вие следва да се свържете с банката и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, както и относно договорните условия и предвидените такси.

Предлагането на продуктите и услугите, описани тук, е териториално ограничено. „Експресбанк” АД няма да предоставя услугите, описани тук, ако това съставлява нарушение на националният закон на клиента или друг приложим закон.

Отговорността да се увери, че съгласно закона на юрисдикцията, от която е осъществен достъпът този сайт, това не съставлява нарушение, се носи изцяло от читателя.

„Експресбанк”АД е акционерно дружество, създадено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813071350 и регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност. „Експресбанк”АД е получила от Българската народна банка лиценз да осъществява дейност като кредитна институция. Регистрираният капитал на банката е 33 673 729 лв.

„Експресбанк” АД притежава предварителен Идентификатор на юридическо лице (Pre-Legal Entity Identifier, pre-LEI)- 549300ASHQEYUZ8ARW85, регистриран в местното оперативно звено „GMEI Utility”.

Председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор:
Доротея Николова
Цялото съдържание на настоящия уебсайт, неговата стуктура, оформление и дизайн са предмет на авторско право, като изключителното право за ползването им принадлежи на „Експресбанк” АД. Вие можете да ги използвате свободно единствено в разрешените от закона случаи, без това да накърнява законните интереси на „Експресбанк” АД и без да затруднява нормалното използване на настоящия уебсайт.
Възможно е настощият сайт да съдържа връзки към други сайтове. Фактът, че достъпът до тях е осъществен през настоящия уебсайт не поражда за  „Експресбанк” АД каквато и да е отговорност за информацията, намираща се на тези сайтове, включително за нейната пълнота и достоверност, както и за каквито и да е преки или непреки вреди настъпили за потребителите във връзка с посещението на такива сайтове.

"Експресбанк" АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Клиентите на “Експресбанк" АД имат право на достъп до предоставените от тях лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.