експресбанк Моля изчакайте

Общи условия на Експресбанк АД

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

 

 

Във връзка с предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, ще настъпят и промени в приложимите Общи Условия и Тарифа за бизнес клиенти.

 

От датата на оперативното вливане, спрямо бизнес клиентите, включително свободни професии на Експресбанк АД и ползваните от тях продукти и услуги, когато не ползват индивидуално договорени условия, ще се прилага Тарифата за бизнес клиенти на Банка ДСК ЕАД.

 

 

 

Пълният текст на промените може да видите ТУК.

 

С уважение,

Екипът на Експресбанк АД и Банка ДСК ЕАД

 

 

Dear Clients,

 

as a consequence of the forthcoming merger of Expressbank AD and DSK Bank AD changes will ensue in the applicable General Terms and Conditions as well as Tariff for business clients. From the date of the operational merger for all business customers and liberal professions clients of Expressbank AD as well as the products and services used by them the DSK Tariff for business clients will apply unless individual conditions have been agreed between the parties.

 

 

HERE you can see the full text of the changes.

 

With regards:

 

Expressbank AD and DSK EAD Teams

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за депозитна сметка, които се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД.

 

 

 

Пълният текст на промените може да видите тук:

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Екипът на "Експресбанк" АД

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

 

 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за спестовна сметка и договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги

 

 

 

Промените ще са в сила от датата на оперативното вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и може да ги видите тук:

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Екипът на "Експресбанк" АД

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

Отново публикуваме текста на актуалните общи условия на „Ескпресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, с малко техническо допълнение в заключителните разпоредби на документа.

Текстът на актуалните общи условия към 07.02.2020г. можете да откриете Тук:

 

С уважение,
Екипът на „Експресбанк“ АД

 

 

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме ви, че от днес, 06.11.2019 г., са публикувани промени в Общите условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
Промените касаят добавянето на условие за сключването на договор за BankOn Web, а именно договорът не може да бъде сключен без клиентът да е титуляр на индивидуална разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в Банката, необходима за използване на BankOn Web. Добавен е и нов текст за прекратяване на договора за платежния инструмент (т. XIII на раздел В. Интернет Банкиране BankOn Web от Платежни инструменти).

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете ТУК.

 

С уважение
Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти, 


Уведомяваме Ви, че от 15.12.2019 г., предстоят промени в условията за ползване на Пакет Престиж при преводи в евро към SEPA зоната (ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако).
От 15.12.2019 г., таксата за SEPA превод ще е еднаква с таксата за левов превод в страната.
Във връзка с това са направени промени в Регистрационната форма за пакет Престиж, които са в сила за всички съществуващи клиенти от 15.12.2019г.
В случай, че не сте съгласни с промените, Вие имате право да прекратите незабавно договора си за пакет Престиж и съпътстващите го договори, преди датата на която промените влизат в сила, без да дължите разноски и обезщетения.

Текстът на променената регистрационна форма можете да откриете ТУК. 

С уважение,
Екипът на Експресбанк

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 10.07.2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в общите условия касаят преустановяване на преиздаването на карти VisaVPay, считано от 02/09/2019г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила,  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение

Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 12/04/2019г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в общите условия касаят преустановяване на издаването на карти VisaElectronи заместването им с карти VisaDebit (без промяна в характеристиките на платежния инструмент, т. I.1 на Раздел Б. Банкова карта), както и преустановяване на предлагането на съвместна сметка „Фамилия“ на нови клиенти, считано от 22/04/2019г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение

Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от утре 14/02/2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия  за всички клиенти касаят промяна в лимита за безконтактни плащания с платежни карти от 25лв. на 50 лв., считано от април 2019г.  

Общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти 

С уважение,

Екипът на „Експресбанк“ АД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 29/01/2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия  за всички клиенти касаят:

-    Промяна във фирменото наименование на банката в резултат на придобиването на „Експресбанк „ АД от Банка ДСК ЕАД, част от ОТП Груп

-   Промяна на посочените в общите условия сайт на Банката (www.expressbank.bg)/  и-мейл адреси за контакт ( contact@expressbank.bg)/ интернет адрес на електронно банкиране (www.bankonweb.expressbank.bg ), както и на и-мейл адреса за упражняване на правата по Регламента за защита на личните данни ( GDPR) gdpr@expressbank.bg

Общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

 

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни кредити

С уважение,

Екипът на „Експресбанк“ АД


Архив