експресбанк Моля изчакайте

Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафтът покрива Вашите плащания за времето до постъпване на месечната Ви заплата или пенсия по разплащателната сметка, когато трябва да извършите неотложен разход и по сметката Ви няма достатъчно средства. 

Овърдрафтът по разплащателна сметка Ви дава възможност да:
 • управлявате по-гъвкаво бюджета на Вашето домакинство
 • разрешите проблема с разминаването в крайните срокове за плащане на месечните сметки на домакинството и датата за получаване на заплата или пенсия.
 
Основни предимства:
 • Разполагате в резерв с една чиста заплата или пенсия, които можете да ползвате в случай на нужда многократно през годината.
 • Усвоявате овърдрафта директно по дебита на сметката, което Ви позволява да следите ползваните суми при максимална прозрачност.
 • Погасявате автоматично задълженията си с всяко постъпление на пари по сметката.
 • Можете да увеличите размера на овърдрафта си при всяка промяна на Вашите доходи и нужди.
 • Защитавате семейството си от дългове, благодарение на застраховка Спокойствие, специално създадена от Експрес Животозастраховане. При нещастен случай с Вас, задълженията Ви по овърдрафта се погасяват от застрахователя директно към банката.
 
 За кого е предназначен Oвърдрафтът по разплащателна сметка:
 
За всички клиенти с налични сметки в банката и постоянни доходи по тях. Това са:
 
 • работещи по безсрочен трудов договор, със стаж над 3 месеца (с приключил изпитателен срок) и с доходи, превеждани по сметка в банката.
 • пенсионери, получаващи пенсията си по разплащателна сметка в банката.
 • други клиенти - наемополучатели, свободни професии, спестители, които получават редовни и доказуеми доходи от наеми, хонорари и лихви по разплащателна сметка в Експресбанк. 

 

Какво представлява Oвърдрафтът по разплащателна сметка:
 
Овърдрафтът покрива Вашите плащания за времето до постъпване на месечната ви заплата или пенсия по разплащателната сметка, когато трябва да извършите неотложен разход и по сметката Ви няма достатъчно средства. 
 
Параметри
 • Размер

До 200% от доказания месечен доход на клиента, превеждан по сметка в банката.

 • Срок

1 година с възможност за автоматично предоговаряне в края на едногодишния срок.

 • Олихвяване

Лихвите се начисляват само върху реално използваната част от разрешения овърдрафт.

Падежът за заплащане на лихвите върху ползваната сума на овърдрафта е последният работен ден от месеца.

 • Такси

Клиентът заплаща годишна такса за управление съгласно тарифата за такси и комисиони на банката.

 

Усвояване и погасяване на овърдрафта по разплащателна сметка

Усвояването на овърдрафта се допуска, когато сумата на наредените плащания от сметката надвиши наличността по нея.
Всеки път когато ползвате овърдрафта си, Вашата разплащателна сметка излиза на дебитно салдо или “на червено”. С всяко усвояване на суми от овърдрафта дебитът по разплащателната Ви сметка се увеличава, а с всяко постъпление на доходи от заплата, пенсия и др. дебитното салдо автоматично се погасява.
Как да получа Овърдрафт по разплащателна сметка?
 
Информация може да получате във всеки офис на банката.
 
Повече информация можете да получите от банковите консултанти или
на 0700 17 888.