експресбанк Моля изчакайте

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е фирмена сметка, която ви осигурява достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания. 

Какво представлява разплащателната сметка?
 
Разплащателната сметка е фирмена сметка, която ви осигурява достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания. 
 
Разплащателната сметка ви дава възможност да:
 • разполагате свободно със средствата, внесени по сметката
 • извършвате следните операции:
 • внасяне на суми в брой
 • превеждане на заплати на служители по техни сметки
 • теглене на суми в брой, превеждане на суми по срочни депозити
 • нареждане на преводи в страната и в чужбина
 • получаване на преводи от страната и от чужбина
 • безналични плащания на задължения за ел.енергия, вода, телефон, данъци
 • плащане на погасителни вноски по ползвани заеми.
 
Основни предимства:
 • Лесен достъп до информация за вашите сметки чрез електронното банкиране или в цялата клонова мрежа на Банката.
 • Удобство и сигурност при всекидневните ви операции. 
За кого е предназначена разплащателната сметка?
 
Разплащателна сметка може да бъде открита от:
 • местни физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон:
 • Търговски предприятия - физическо (ЕТ) или юридическо лице (АД, ООД, ЕООД, СД, КД и т.н.), съгласно чл.1 ал. 1 и 2 от Търговския закон; Търговски предприятия в ликвидация
 
Със средствата по разплащателната сметка за фирми могат да се разпореждат:
 • представляващият/те фирмата съгласно Решение за съдебна регистрация заедно или поотделно по посочения в Спесимена на подписите начин
 • Упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно.

 

Олихвяване
 
Наличността по разплащателната сметка се олихвява веднъж годишно, към 31.12., и при закриване на сметката с лихвен процент, чийто размер се определя и променя в съответствие с лихвената политика на Банката и се обявява в общодостъпните места в клоновата й мрежа.
 
Експресбанк събира такси съгласно тарифата за такси и комисиони на банката. 
 
Как да откриете разплащателната сметка?
Разплащателна сметка може да бъде открита във всеки клон на Експресбанк след представяне на следните документи:


Еднолични търговци, Търговски дружества и Кооперации:

 • Единен Идентификационен Код (ЕИК)
 • Копие от актуален документ за самоличност на собствениците и на представителите и/или упълномощените лица
 • Пълномощно за извършване на действия със сметката (нотариално заверено или съставено пред служител на банката)
 • Други пълномощни - за приносител и получател на банкови документи и др.
   

За Търговски дружества в ликвидация:

 • Единен Идентификационен Код (ЕИК) 
 • копие от документ за самоличност на ликвидаторите.
За нови клиенти Експресбанк предлага преференциални пакети от продукти, които ще улеснят началото на съвместната ни работа.

Как да проверите файла си за масово плащане ?

Експресбанк Експресбанк предлага на своите клиенти инструмент за провека на валидността (коректността) на Вашите файлове за масови плащания – файлове с местни плащания за електронно банкиране, списъци с номера на сметки (IBAN). Можете да направите тази проверка ТУК
 

Бизнес кредит Партньор

Вие имате предприятие с годишни продажби под 2 милиона лева и искате да разширите бизнеса си? Можете да разчитате на точното финансово решение от Експресбанк- Кредит Партньор

Вижте още

Международни преводи

Международните преводи са сигурен начин да изпратите или получите пари чрез системата SWIFT.

Вижте още

BankOn SMS Бизнес

BankOn SMS - Запазете контрол над бизнеса си

Вижте още