експресбанк Моля изчакайте

Набирателна сметка

Набирателната сметка е сметка за фирми в процес на учредяване в случаите, когато е необходимо да се набират средства за уставен капитaл на новоучредено дружество.

За кого е предназначена набирателната сметка?
 
Откриване на сметка на дружество в процес на учредяване и при увеличаване на капитала на дружеството, може да се иска от:

  • учредителите, които са посочени за представляващи в учредителния акт
  • упълномощено от учредителите трето лице.
 
Какво представлява набирателната сметка?
 
Набирателната сметка е сметка за фирми в процес на учредяване в случаите, когато е необходимо да се набират средства за уставен капитaл на новоучредено дружество. Експресбанк събира такси съгласно тарифата за такси и комисиони на банката.
Как да откриете набирателната сметка?
Набирателна сметка може да бъде открита след представяне на следните документи:
  • Учредителен акт (договор за учредяване, устав)
  • Протокол от учредителното събрание
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че трето лице е упълномощено да представлява новоучреденото дружество до регистрацията му
  • Ако съучредител е юридическо лице се изисква и Удостоверение за съдебна регистрация на лицето
  • За акционерните дружества се изисква и списък на акционерите
 

Банкови гаранции

Банковата гаранция е неотменяемо задьлжение на банка да плати определена сума в случай на неизпьлнение на задьлжения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск.

Вижте още

Пакети за ежедневно банкиране ALL IN

С цел да улесни Вашите ежедневни бизнес операции, Експресбанк създаде 4 Бизнес Пакета - Economy, Professional, Expert, Corporate.

Вижте още